TFT-Coaching er satt sammen av meget effektive teknikker fra to ulike innfallsvinkler for å gi mennesker et bedre og rikere liv.

Som navnet innebærer er dette en kombinasjon av TFT og coaching. Begge teknikkene har som formål å gi klienten et bedre og rikere liv. Hvordan dette skal oppnås skiller de to teknikkene ganske vesentlig. Noen viktige forskjeller er:

i TFT arbeider en i hovedsak med følelser. En bruker kognitive (tankestyrte) teknikker til å aktivere følelser og så bruker en meridiansystemet (kroppens eget «reparasjonssystem») til «å kurere» følelsene
i coaching bruker en mest kognitive tilnærminsmåter og teknikker basert på «tankens kraft»
i TFT arbeider en mye med fortiden til klienten
i coaching arbeider en mest med framtiden

For noen ville coaching være det viktigste verktøyet, for enda flere ville TFT vært mest effektivt. Med å kombinere disse to teknikkene får en tilgang til kanskje det mest effektive verktøyet som finnes for å gi enkeltmennesker et bedre og rikere liv.

TFT er den klart mest effektive terapeutiske teknikken av de to. Veldig mye av arbeidet som gjøres i TFT rettes mot fortiden. Å løse opp i følelser som fortsatt er til stede på hendelser som har skjedd tidligere i livet, ser ofte ut til å være det raskeste og enkleste tiltaket for et bedre liv i dag. På dette feltet er TFT oppsiktsvekkende effektivt.

I motsetning til coaching er TFT normalt sett ikke en prosess, men en terapeutisk teknikk for å ta bort følelsesmessige hindringer/begrensninger. Når disse er redusert eller tatt bort vil ofte livet være enklere/bedre/rikere uten at det er snakk om prosesser og over tid. Mange vil være fornøyd med dette og ikke føle at det har behov for ytterligere tiltak.

For mange vil imidlertid økt bevissthet på hva en ønsker på ulike områder i livet øke sjansen for utvikling og et rikere liv. Det betyr å stoppe opp og sette status på hvor en er i dag, avklare hvilke verdier en har innerst inne, bevisstgjøre hvilke mål en virkelig ønsker å sette seg og legge planer med tidsfrister for hvordan en skal komme dit. Og ikke minst omsette dette i handling. Som en framtidsrettet prosess som ivaretar dette er coaching et meget virkningsfullt verktøy.

Mange av oss har imidlertid opplevd at vi vet hva vi bør gjøre og likevel gjør vi det ikke. Eller vi vet hva vi ikke bør spise/drikke/bruke og likevel gjør vi det. Da er det åpenbart at det ikke er mangel på kunnskap og forståelse som gjør at vi tar de «feile valgene». De aller fleste av oss er kloke mennesker og likevel gjør/sier vi ting mot bedre vitende. Hva er det da som styrer våre handlinger? Svaret på det er våre FØLELSER. Dersom følelsene blir for sterke eller irrasjonelle, overvinner de veldig ofte vår kunnskap og forståelse.

Underveis i en coachingprosess er det vanlig at slike «kollisjoner» mellom følelser og fornuft oppstår. Ved hjelp av kognitive teknikker kan en søke å løse opp i de følelsesmessige utfordringene. Eller en kan velge å finne løsninger som gjør at en kan komme rundt disse. Det kan også skje at prosessen tar en annen retning enn det som er optimalt for coachee. Ved å bruke TFT i slike tilfeller vil coachingprosessen oppleves mye enklere og raskere og sannsynligheten for et godt resultatet er mye større.

Som vist over er det naturlig og ofte åpenbart at TFT bør brukes når det oppleves «kollisjoner» underveis i coachingprosessen. Det som imidlertid ikke er like åpenbart er fordelen det kan være å bruke TFT i starten av prosessen. I NLP snakker en om årsaker til hvorfor vi handler som vi gjør. Dette er ubevisste prosesser og kalles gjerne Metaprogrammer. En av disse prosessene bestemmer om vi tar et valg fordi vi ønsker å strekke oss MOT noe eller om vi gjør valget fordi vi ønsker å komme BORT FRA noe.

Mange av dem som søker coaching er ikke bevisst på hvor de vil, men ønsker endring fordi nåsituasjonen ikke er som ønsket eller til og med vond eller uutholdelig. Bakgrunnen for deres valg vil da være BORT FRA. Er det eksterne og ytre omstendigheter som er bakgrunn for situasjonen, vil selvsagt coaching alene kunne være en veldig egnet metode for endring og utvikling. Men veldig ofte er det følelsesmessige forhold i oss selv som er bakgrunnen for ønsket om endring. Og selv om følelsene er irrasjonelle er de like fullt veldig reelle og endring føles nødvendig. I slike tilfeller vil det være meget ønskelig å avdekke disse følelsene og om mulig få løst dem med TFT. Da vil gjerne årsaken til ønsket endring være borte. Dersom endringsprosessen likevel ønskes, så blir den ikke lenger styrt av sterke og/eller irrasjonelle følelser. Det øker sannsynligheten for at prosessen i seg selv blir god og ikke minst at resultatet av endringsprosessen blir mer optimal for den det gjelder.

Beliggenhet Bergen

Øvre Korskirkealmenning 4, 5013 Bergen

strandkaien innkjoring

Beliggenhet Indre Arna

Øyrane torg (4. etg), 5260 INDRE ARNA

Øyrane torg